Kevään 2023 haku on auki

Kelloseppäkouluun hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi sivulla Kelloseppäkoulun hakulomakkeella (”jatkuva haku”) 27.3.2023 asti. Kelloseppäkoulu ei ole mukana yhteishaussa. Järjestämme lisäksi kaksipäiväiset pääsykokeet 17-19.4.2023, joiden pohjalta opiskelijavalinta tapahtuu.

Hakuohjeet >

Vuosittain valitaan yhteensä 30 uutta opiskelijaa. Hakijat ilmoittavat haastattelun yhteydessä toivovatko ensisijaisesti valmistuvansa kellosepäksi vai mikromekaanikoksi. Ammatissa vaadittavan osaamisen saavuttaminen kestää noin kolme vuotta (180 osp). Kelloseppä ja mikromekaanikko ovat taideteollisuusalan perustutkinnon tutkintonimikkeitä.


Kellosepän ja mikromekaanikon koulutuksen suorittaminen vaatii opiskelijalta pitkäjännitteisyyttä ja kokonaisvaltaista paneutumista opintoihin. Noin kaksi kolmasosaa opinnoista on käytännön työtä ja yksi kolmasosa ammattiin liittyvää teoriaa ja yleisaineita. Kouluaikaan sisältyy myös useita viikkoja harjoittelua alan yrityksissä.

Opiskelu Kelloseppäkoulussa on hyvin käytännönläheistä. Koulussa opitaan itse tekemällä. Opetuksessa painottuvat silmän ja käden koordinaation kehittäminen, kädentaidot sekä ongelmanratkaisutaidot. Päästäkseen ammatissa vaadittavaan harjaantumistasoon opiskelijan on tehtävä satoja työtunteja suurta huolellisuutta ja puhtautta vaativaa työtä.

Myös teoria-aineilla on kiinteä yhteys Kelloseppäkoulun opiskelijoiden ammattitaidon kehittymiseen. Esimerkiksi mekaniikan toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja soveltamista opitaan ja koetellaan itsenäisessä tekemisessä koko kolmivuotisen koulutuksen ajan.

Käytännöllisesti katsoen kaikki koulusta valmistuneet kellosepät ja mikromekaanikot saavat työpaikan heti valmistumisensa jälkeen.


Kelloseppäkoulussa opiskeleva ei voi samanaikaisesti olla jatkuvasti työssä. Kelloseppäkoulussa ei ole lukukausimaksua, sen sijaan opiskelijat joutuvat maksamaan noin 1700 - 1800 euroa työkaluista ja koko kouluaikanaan käyttämistään raaka-aineista. Jokaisena koulupäivänä opiskelijat saavat ilmaisen aterian. Opiskeluaikaista asuntoa voi kysyä esimerkiksi HOAS:lta

Jatko-opinnot

Kelloseppäkoulusta valmistuneet voivat hakeutua jatko-opintoihin Sveitsissä sijaitsevaan WOSTEP-instituuttiin. Instituutti on Sveitsin kelloteollisuuden ylläpitämä ja se järjestää vuosittain kelloalan erikoiskursseja. Kursseja on eri tasoisia, ensimmäisen suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa seuraavalla. Useat suomalaiset kellosepät ovat opiskelleet WOSTEP-instituutissa.

Tietoa kellosepäksi opiskelusta >

Tietoa mikro-
mekaanikoksi opiskelusta >